“Umenie výchovy: Ako posilniť dieťa, aby dokázalo utvárať svoju vlastnú budúcnosť” – Konferencia ECSWE v novembri 2019 v Bruseli

Sobota, 09. November 2019

7. novembra 2019 prebehla konferencia spolupracujúcej organizácie ECSWE – Eureopean Council for Steiner Waldorf Education v Royal Flemish Theatre v belgickom Bruseli. Správu v anglickom jazyku, do ktorej sú zahrnuté aj Power Pointové prezentácie rečníkov nájdete na stránke ECSWE kliknitím na odkaz TU

Zpráva ze zasedání rady IAO v Budapešti 2016

Štvrtok, 17. November 2016

Zpráva ze zasedání Rady IAO v Budapešti

Kateřina Kozlová

Na začátku července se v Budapešti setkali členové Rady Mezinárodní asociace pro waldorfskou pedagogiku ve střední a východní Evropě a v zemích dálného Východu (dále jen IAO). IAO byla založena roku 1993 a jejím cílem bylo podpořit waldorfské iniciativy především v bývalých komunistických státech. IAO podporovala tyto země finančně, stála u vzniku mnohých seminářů waldorfské pedagogiky pro učitele, zabezpečila je i personálně, doprovázela nově vzniklá školní zařízení, financovala překladatelskou činnost, organizovala hospitační a mentorskou činnost, praktika, partnerství mezi školami, poskytovala stipendia a ve spolupráci se zemskými asociacemi posuzovala propůjčení ochranných známek „Rudolf Steiner“ a „waldorf“. Finanční prostředky pro tuto činnost získává IAO z členských poplatků, nadací a darů. Oblast správy byla od samého vzniku podpořena Svazem německých waldorfských škol a nadací „Freunde der Erziehungskunst“. Jedním z nejvýznamnějších podporovatelů byla také nadace Software AG Stiftung (dále jen SAGS). Současní členové představenstva IAO jsou Nana Göbel, Dr. Albrecht Hüttig a Claus-Peter Röh. Jednatelem asociace je Christoph Johannsen. V minulosti byl velmi aktivním členem také Michael Zech, Christof Wiechert či Wolfgang Schad, kteří setkání Rady IAO vždy obohatili svými přednáškami a pro členy Rady připravovali prohlubující vzdělávací týdenní semináře.  Celý minulý rok se ale nesl ve znamení ukončení práce této mezinárodní platformy, která po 23 letech dospěla k otázce, zda je její role v rámci střední a východní Evropy ještě potřebná a nutná. IAO bedlivě sledovalo a sleduje, jak se waldorfské hnutí vyvíjí v jednotlivých zemích. Nyní mohla konstatovat, že v mnoha státech střední a východní Evropy došlo ke stabilizaci waldorfského školství a podařilo se ho začlenit do právního rámce jednotlivých států. Většina zemí se osamostatnila v organizaci seminářů pro učitele, zemské asociace podporují své členské školy a určují kritéria pro propůjčení ochranných známek, jsou aktivní v otázkách školské politiky a všemi silami a prostředky se snaží udržet svobodný prostor pro waldorfské školství. Podobně zhodnotil situaci i představitel nadace SAGS, nejvýznamnějšího podporovatele IAO. Představitelé této nadace se již před třemi roky dotázali všech členských států IAO, zda je dosavadní forma spolupráce s IAO ještě aktuální, zda země bývalého komunistického bloku ještě vyžadují jejich podporu, a pokud ano, tak v jakých oblastech a jakou formou. Tyto otázky doprovázely členy Rady IAO již od setkání v červenci 2013, kdy se konalo vícedenní setkání učitelů všech členských států v Rize. I když jsou členské země méně závislé na podpoře IAO, než tomu bylo na počátku devadesátých let minulého století, přesto si všichni členové asociace nedokážou představit, že by tato mezinárodní platforma zanikla. Přeci jen se v IAO sdružují země, které mají mnoho společného. I když je každý stát zcela svébytný po všech stránkách, přesto se můžeme vzájemně inspirovat, motivovat a podporovat. Už na začátku roku 2016 přišla zpráva od představenstva IAO, že nadace SAGS nebude již nadále finančně podporovat činnost IAO. A proto jsme si museli položit otázku, co bude dál?  Má skončit IAO nebo najdeme novou formu spolupráce, kterou by nadace SAGS byla ochotna dál podporovat? Rozhodující jednání se tedy konalo v červenci v Budapešti. Hlavním tématem byla otázka budoucnosti IAO. Každá členská země si připravila aktuální zprávu o jejich waldorfském hnutí. V každé zprávě kromě jiného zaznělo, jakými prioritami, plány a potřebami se zemské asociace zabývají. Všem přítomným bylo zřejmé, že nebude možné udržet starou podobu fungování IAO, ale že budeme muset na místě vytvořit něco zcela nového. Ze zpráv všech přítomných členů vyplynulo, že máme tři společné priority: základní a prohlubující vzdělávání středoškolských učitelů, vzdělávání pro učitele druhého stupně základní školy a pedagogika zaměřená na vzdělávání dětí se specifickými potřebami. 1  Členové Rady tedy necelé čtyři dny intenzivně pracovali na těchto třech tématech, aby již v Budapešti vznikl reálný rámec tří projektů, které by se týkaly výše zmíněných priorit. Na místě bylo domluveno, kdo bude zodpovídat za vypracování a přípravu jednotlivých projektů. Až vzniknou návrhy, pak je garanti znovu detailněji představí Radě IAO. Pokud se členové asociace vyjádří kladně, pak bude představenstvo IAO žádat nadaci SAGS o podporu těchto konkrétních projektů.  V tomto duchu jsme tedy rozpracovali první návrhy a vzájemně si je představili. Znovu jsme se shodli na tom, že tato témata jsou nosná a aktuální pro celou Evropu. Naše projekty tedy nebudou zacíleny pouze na potřeby jedné země, ale rozhodli jsme se pro mnohem intenzivnější spolupráci mezi národy nejen střední, východní, ale i západní Evropy. Přítomný host nadace SAGS, který se účastnil jednání přímo v Budapešti, potvrdil, že tento nový způsob spolupráce by mohla nadace podpořit na další tři roky.  Nyní tedy před námi stojí velká výzva. Do konce září budou projekty představeny členům IAO a na konci října nadaci SAGS. Do té doby nás čeká mnoho práce. Ale bude to práce společná, bez hranic a plotů. A co je nejdůležitější, že máme odvahu, sílu i nadšení pro realizaci těchto jedinečných projektů. Doufám, že i české hnutí bude podporovat tuto novou myšlenku mezinárodní spolupráce a bude se aktivně zapojovat do připravovaných aktivit. Osobně jsem tomu velmi ráda, že mezinárodní asociace IAO definitivně neukončila svoji existenci a bude se dál snažit podporovat waldorfská hnutí a spojovat tím učitele a vychovatele nejen na východ od Německa.

Mgr. Kateřina Kozlová zastupuje v IAO Asociaci waldorfských škol ČR.
1  V německém jazyce se používá termín ‚Förderpädagogik‘ a nejedná se o pedagogiku léčebnou, ale o pedagogiku inkluzivní.

IAO – výročná správa 2013/14

Sobota, 17. Január 2015

Výročná správa Medzinárodnej asociácie pre waldorfskú pedagogiku strednej a východnej Európy (IAO) za pracovný rok 2013/14

Pracovný rok bol poznačený udalosťami konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Predovšetkým na Ukrajine, v Kyjeve a Odese bol život škôl silno zasiahnutý udalosťami na Majdane a na východe Ukrajiny. Učitelia a žiaci sa museli rozhodnúť: majú udalosti na Ukrajine tak silno zasiahnuť do škôl, že ich ovládnu, alebo má byť aj naďalej možné vyučovanie? V oboch školách sa učitelia, žiaci a rodičia rozhodli pre vyučovanie a nakoľko to len bolo možné, stiahli sa z konfliktov.

Pre školu Sophia v Kyjeve mal tento postoj ďalekosiahle následky. V novom školskom roku, ktorý začal v septembri, nebolo možné vyhovieť všetkým žiadostiam do prvej triedy. Bolo by možné otvoriť aj tri prvé triedy. Rodičia hľadajú novšiu, úprimnejšiu pedagogiku, ktorej záleží na dieťati a objavili waldorfskú pedagogiku ako úprimnú alternatívu.

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou vyžaruje do mnohých krajín východnej Európy. Tak stojí celá Baltská oblasť pod takpovediac nervóznym napätím. Veď v rôznych krajinách sú ruské osídlenia, ktoré tvoria až tretinu obyvateľov. Ľudia sú napätí, aký smer konflikt v budúcnosti naberie a aké dôsledky bude mať pre ich krajiny a politiku. Rovnako aj v Gruzínsku, ktoré predstavuje ďalšie ohnisko konfliktu s Ruskom, sa veľmi napäto čaká na vývoj na Ukrajine. Ľudia s napätím čakajú, aké ďalšie dôsledky bude mať ruská politika vo východnej Európe.

V samotnom Rusku sú školy stále viac pripájané k veľkým školským centrám. Toto prebieha bez ohľadu na pedagogické smerovanie škôl. Akonáhle je waldorfská škola uznaná za štátnu školu, podlieha týmto novým reguláciám a hrozí jej strata samostatnosti. Týmto výzvam musí čeliť celý rad škôl. Budeme s napätím čakať na výsledky tejto konfrontácie.

Vo všetkých krajinách východnej Európy je možné pozorovať veľmi potešiteľný vývoj. Už druhý, tretí rok prichádza do waldorfských škôl nová generácia rodičov. Títo noví rodičia sa rozhodujú pre waldorfskú pedagogiku veľmi vedome. Už nehľadajú iba alternatívnu školu, hľadajú pre svoje dieťa školu waldorfskú. Za tú sú pripravení angažovať sa finančne i osobne. Títo waldorfskej pedagogike pozitívne naklonení rodičia však majú aj vysoký nárok na osobnosť učiteľov, ktorí vyučujú ich deti. Táto skutočnosť si žiada od všetkých zúčastnených nové vedomie pre základné a pokračujúce vzdelávanie učiteľov. Učitelia musia pri vedeckej kvalifikácii získať pre svoju pôsobnosť fundované vzdelávanie vo waldorfskej pedagogike so zodpovedajúcimi rozširujúcimi vzdelávaniami, ktoré po ňom v ďalších rokoch nasledujú.

S radosťou môžeme konštatovať, že stále viac pokračujúcich vzdelávaní vedú učitelia z danej oblasti, krajiny. To sa týka najmä umeleckých predmetov, pre ktoré sú k dispozícii mnohí kvalifikovaní učitelia tak pre základné ako pre pokračujúce vzdelávanie. Rovnako pre oblasť triedneho učiteľstva po 6. ročník nachádzame skúsené kolegyne a kolegov, ktorí predávajú svoje poznanie novej generácii učiteľov. Oblasti cudzích jazykov, prírodných a kultúrnych vied na strednom a vyššom stupni potrebujú ešte veľa poradenských vstupov od „expertov“ zo západnej Európy. Tu bude do budúcnosti potrebné, aby sa pracovné oblasti a ťažiská práce IAO presunuli. Prvé ťažiská boli ustanovené už v minulosti. Tak sa v Maďarsku uskutočňovala početná práca pre stupeň učiteľa na vyššom stupni, ktorá bude istotne pokračovať aj v budúcnosti. Taktiež školy v Gruzínsku a Arménsku utvárali spoločnú prácu učiteľov vyššieho stupňa pre kultúrno-historické otázky. Táto práca by mala rovnako nájsť pokračovanie v budúcnosti. V oblasti Baltu je napríklad plánované stretnutie k otázkam prechodu zo stredného na vyšší stupeň.

Ťažiskovou témou bolo v uplynulom roku základné a pokračujúce vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov. Nešlo o veľké seminárne stretnutia, ale o sprevádzanie na tom ktorom mieste a vytváranie menších skupín jazykárov, ktoré určovali prácu. Bola tiež podporovaná účasť na pokračujúcom vzdelávaní učiteľov cudzích jazykov v Nemecku. Tak bolo možné utvoriť novú sieť prepojení medzi učiteľmi cudzích jazykov.

Tieto úlohy si naďalej vyžadujú vysoké nasadenie ľudí, ktoré je možné dosiahnuť len neúnavným úsilím kolegýň a kolegov, ktorí bezplatne poskytujú svoj pracovný čas a silu. Všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí boli v minulosti činní pre IAO nech je na tomto mieste vyslovená srdečná vďaka.

Bez pomoci podporovateľov by bola práca IAO nemysliteľná. Preto platí naše obzvláštne poďakovanie nadácii Software AG a osobnostiam, ktoré ju zastupujú Dirkovi Randellovi a Andreasovi Rebmannovi, ktorí sa vždy úspešne zasadzovali za záujmy a požiadavky IAO.

Vďaka patrí tiež Mahle Stiftung, v pánovi Schweiß – Ertlovi sme mali vždy kompetentného diskusného partnera s otvoreným uchom pre naše požiadavky.

Nesmieme zabudnúť na trvalú pomoc Bund der Freien Waldorfschulen, ktorí prácu IAO výraznou mierou podporovali prepožičaním svojich zamestnancov a kancelárskych priestorov.

Vďaka patrí tiež Freunden der Erziehungskunst, keďže na seba prevzali spracovanie darovacích príspevkov, čím odľahčili kanceláriu IAO.

Bez myšlienkovej výmeny s pedagogickou sekciou v Dornachu, Freunden der Eriehungskunst v Berlíne a predstavenstvom IAO by bola práca obchodného oddelenia IAO nemožná v žiadanom rozsahu. Za čo patrí veľmi osobné poďakovanie.

Poďakovanie si zaslúžia tiež všetci podporujúci členovia IAO, bez nich by sa nejeden projekt nemohol realizovať.

Na tomto mieste chceme upomenúť Güntera Altehageho a vyjadriť našu hlbokú spätosť s ním. Günter Altehage prekročil 8. augusta 2014 prah smrti. Založenie IAO bolo jeho iniciatívou a dlhé roky IAO osobne viedol. Ešte dnes je možné cítiť vo waldorfských školách strednej a východnej Európy ako aj strednej Ázie zviazanosť kolegýň a kolegov s ním. Bol to predsa Günter Altehage, ktorý u mnohých ľudí roznietil a pestoval nadšenie pre waldorfskú pedagogiku. Rozvíjať do budúcnosti jeho odkaz bude jednou z úloh IAO.

Stuttgart, v októbri 2014

Christoph Johannsen, obchodný vedúci IAO

ECSWE – IAO – Freunde der Erziehungskunst

Štvrtok, 26. December 2013

Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl Slovenska širšie spolupracuje s európskymi partnermi: ECSWE a IAO.

Zatiaľčo predmetom činnosti ECSWE (European Council for Steiner Waldorf Education – Európsky koncil pre steinerovské waldorfské vzdelávanie) je združovanie členov národných asociácií, prípadne federácií, s cieľom vytvárať na poli europolitiky v Bruseli priestor pre waldorfskú pedagogiku a “detstvo” v Európe, činnosť IAO (Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa – Medzinárodná asociácia pre waldorfskú pedagogiku v strednej a východnej Európe) sa sústreďuje na vytváranie priestoru pre vzájomné stretávanie učiteľov a prehlbovanie poznania výchovného umenia Rudolfa Steinera ako aj na mentorskú a inú podporu waldorfských iniciatív v strede a na východe Európy. Dôležitou osobou v tomto smere je jednateľ asociácie Christoph Johannsen.

Obe organizácie spolupracujú s Priateľmi výchovného umenia – Freunde der Erziehungskunst, ktorí podporujú waldorfské školy po celom svete. Zástupkyňa združenia Nana Goebel vidí aktuálne veľký vývojový potenciál waldorfskej pedagogiky v Ázii, a predovšetkým v Číne. Čína je totiž krajinou, kde za posledných desať rokov došlo k jedinečnému rozšíreniu waldorfských škôlok.

IAO – výročná správa 2012/13

Štvrtok, 26. December 2013

Výročná správa Medzinárodnej asociácie pre waldorfskú pedagogiku strednej a východnej Európy (IAO) pre pracovný rok 2012/13

V uplynulom roku nedošlo v krajinách strednej a východnej Európy k žiadnym podstatným zmenám politických a finančne-politických štruktúr. Preto je situácia waldorfského hnutia v mnohých krajinách naďalej veľmi obtiažna, keďže sa nemôžu spoľahnúť na jestvujúce štruktúry. Stále znova sa menia predpisy a zákony, a to tak, že práca na školách je sťažovaná. To vedie k mnohonásobným sklamaniam, keďže budujúca práca niekoľkých rokov sa ocitá v nebezpečí. S uspokojením je možné dívať sa na vývoj v niektorých waldorfských školách strednej a východnej Európy. So znepokojením sa však dívame na rámcové podmienky. Z roka na rok predsa stále viac dochádza k obmedzeniam slobôd škôl, obmedzeniam obsahovým a finančným. Tu bude v budúcnosti potrebné vyvinúť ešte väčšie úsilie a ešte viac sebavedomia jednajúcich osobností, ak má byť dosiahnutý úspech škôl.

Je možné pozorovať, že v mnohých školách dochádza medzi učiteľmi ku generačnej výmene. Toto predstavuje nové nároky na pokračujúce vzdelávanie. V pokračujúcich vzdelávaniach je možné obracať sa stále viac na kolegyne a kolegov z východných krajín, takže vzniká nová forma komunikácie vrámci, ale aj medzi členskými štátmi IAO, ktoré vstupujú do práce na pokračujúcich vzdelávaniach a vedení škôl prostredníctvom IAO.

Predstavenstvo a hospodárske vedenie IAO musia stále znova hľadieť na nové, na meniace sa situácie v členských štátoch a hľadať východiská pre riešenia na posilnenie jednotlivých škôl, ale takisto združení škôl jednotlivých krajín. Jedným takým nekonvenčným návrhom riešenia bolo zvolanie veľkého spoločného stretnutia (Tagung) pre všetky stredo a východoeurópske waldorfské školy, aby bol vytvorený priestor pre stretnutie a výmenu medzi krajinami a tu pracujúcimi ľuďmi. Toto stretnutie malo slúžiť na spoločné poohliadnutie sa na dvadsať rokov dosiahnutej práce, ale takisto pomôcť nastoliť nové perspektívy pre ďalší vývoj waldorfskej pedagogiky vo východnej Európe. Tak došlo na začiatku júla k veľkému stretnutiu IAO v lotyšskom hlavnom meste Rige.

Viac ako dvesto waldorfských kolegov a kolegýň z pätnástich krajín naplnilo priestory waldorfskej školy v Rige „babylonským“ rečovým virvarom, aby sa vrámci témy stretnutia: „Rovnováha vo výchove“ zaoberalo ďalším vývojom waldorfskej pedagogiky. Prišlo by podstatne viac účastníkov, ale v dôsledku obmedzených priestorových možností musel byť počet účastníkov vopred ohraničený.

Claus-Peter Röh z pedagogickej sekcie v Dornachu (Švajčiarsko) uvádzal účastníkov každý deň v raňajších prednáškach do témy stretnutia: „Ako vo vyučovaní nájdeme správnu rovnováhu medzi myšlienkovým a umeleckým učením?“ Röh zdôraznil, že waldorfská pedagogika nemôže byť nikdy niečím uzavretým a hotovým, keďže sa stále nachádza v pohybe a vnútornú pohyblivosť aj vyžaduje. Cvičiť túto pohyblivosť predovšetkým v umeleckom bolo ťažisko spoločnej práce. V rozličných umeniach si účastníci precvičovali svoje vnímanie a pohyblivosť. Obzvláštny význam dostali kurzy vďaka rôznorodým kultúrnym pozadiam účastníkov. V spoločných činnostiach bolo možné prežiť aj to, aká vysoká je kompetencia v mnohých oblastiach v jednotlivých školách východnej Európy a u kolegýň a kolegov.

Ako vrchol vnútornej i vonkajšej pohyblivosti bolo možné prežiť vystúpenie eurytmického súboru z Budapešti. Pod umeleckým vedením Márie Scheily ponúkli umelci vysokú precíznosť, ruku v ruke s jemným umeleckým vnímaním pre reč a hudbu – vnímanie hudby sa vyznačovalo veľmi vysokou úrovňou.

Cieľ stretnutia, vytvoriť nové možnosti stretnutí a podnetov, bol dosiahnutý. Krása mesta Riga a jej okolia výrazne prispela k tomu, aby boli položené mosty medzi kultúrami a aby došlo k porozumeniu rôznych situácií jednotlivých kultúr.

Stretnutie by nebolo možné bez veľkorysých príspevkov Software AG Stiftung, Mahle Stiftung, IONA Stichting a Waldorf stiftung. Tu nech je v mene všetkých účastníkov vyslovená srdečná vďaka.

IAO ďakuje tiež všetkým darcom, podporovateľom, členom, docentom činným bez nároku na odmenu, Priateľom výchovného umenia (Freunde der Erziehungkunst), Zväzu waldorfských škôl (Bund der Waldorfschulen) a spolupracovníkom IAO za dosiahnutú prácu, bez ktorej by nemohli byť úlohy uskutočnené.

Stuttgart, na jeseň 2013

Christoph Johannsen, obchodný vedúci IAO

053p6695