STANOVY Asociácie priateľov slobodných waldorfských škôl – APSWŠ

Nedeľa, 28. Jún 2009

I.

Základné ustanovenie

I.1 Názov organizácie: Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl (ďalej len APSWŠ).

I.2 Sídlo: Nemecká 158, 044 15 Vyšná Myšľa

I.3 APSWŠ je záujmová, nezisková organizácia s plnou právnou subjektivitou.

II.

Poslaním Asociácie je uplatňovanie princípov waldorfskej pedagogiky vo výchove a vzdelávaní na Slovensku.

Ciele

II.1 Pomáhať pri zakladaní a zveľaďovaní waldorfských škôl, školských a výchovných zaradení uplatňujúcich waldorfskú pedagogiku.

II.2 Pripravovať a uskutočňovať vzdelávanie pedagogických pracovníkov a ostatných záujemcov v oblasti waldorfskej pedagogiky.

II.3 Spolupracovať pri tvorbe legislatívy a noriem v oblasti výchovy a vzdelávania

II.4 Spolupracovať s kultúrnymi, výchovno-vzdelávacími ustanovizňami a občianskymi iniciatívami doma i v zahraničí.

II.5 Osveta a vytváranie povedomia o waldorfskej pedagogike.

III.

Členstvo

III.1 Členom sa môže stať jednotlivec a kolektív.

III.2 Členstvo je  riadne a čestné.

III.3 Členom sa stáva ten, kto:

 • – súhlasí s cieľmi a poslaním APSWŠ
 • – mieni sa riadiť jej stanovami
 • – podá písomnú prihlášku
 • – zaplatí členský príspevok do konca príslušného kalendárneho roka
 • – s jeho členstvom súhlasí Koordinačná rada APSWŠ.

III.4 O čestnom členstve rozhoduje na návrh KR 2/3 väčšina členov VZ APSWŠ.

III.5 Práva a povinnosti členov:

 • – voliť a byť volený do všetkých orgánov APSWŠ
 • – plniť záväzky a úlohy vyplývajúce zo stanov, predpisov a uznesení
 • – byť informovaný o činnosti APSWŠ
 • – členovia APSWŠ majú právo požiadať KR o zvolanie mimoriadneho VZ, ak o to KR písomne požiada aspoň 25 % členov APSWŠ.

III.6 Členstvo zaniká:

 • písomným oznámením o vystúpení

 • vyradením z evidencie

 • pozastavením na návrh koordinačnej rady a následným vylúčením po schválení nadpolovičnej väčšiny členov valného zhromaždenia APSWŠ, pri obzvlášť hrubom porušení etických noriem

 • úmrtím člena.

IV.

Organizačná štruktúra

IV.1 Štruktúru tvorí:

 • valné zhromaždenie / VZ

 • koordinačná rada / KR /

IV.2 Valné zhromaždenie:

 • je najvyšším orgánom APSWŠ.

 • rozhoduje o vzniku, zániku APSWŠ a o jej vstupe do iných štruktúr

 • stretáva sa podľa potreby

 • je riadne zvolané, ak sú o ňom všetci členovia informovaní mesiac vopred

 • riadne zvolané valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keď sú prítomní aspoň 10 členovia, alebo viac, než polovica členov, ak je počet členov Asociácie menej než 20.

 • môže zvoliť alebo odvolať jednotlivých členov KR

 • schvaľuje výšku členského príspevku

 • je informované o činnosti a hospodárení APSWŠ

 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky.

IV.3 Koordinačná rada:

 • je najvyšším výkonným orgánom APSWŠ

 • je zoskupením jednotlivcov ako aj zástupcov pracovných skupín, činných v rôznych oblastiach napĺňania cieľov a poslania Asociácie v celoslovenskom rozsahu.

 • členovia KR majú len tie povinnosti, ktoré si dobrovoľne vzali za svoje; nik nemá právo požadovať od členov KR povinnosti, ktoré ten-ktorý člen odmieta prevziať.

 • každá pracovná skupina, ktorá chce pôsobiť v celoslovenskom rozsahu menom Asociácie, musí mať svojho zástupcu v KR.

 • úlohou KR je vzájomná koordinácia činnosti v jednotlivých oblastiach pôsobnosti.

 • tvorí ju najmenej jeden člen, ktorý je v tom prípade súčasne predsedom Asociácie

 • štruktúru KR určujú jej členovia, zo svojich radov volia predsedu, ktorý je najvyšším reprezentantom APSWŠ

 • zvoláva VZ

 • asociáciu navonok zastupuje predseda, tajomník, alebo osoba poverená niektorým z nich.  Ak nie je vyžadované inak, poverenie stačí ústne.

 • je oprávnená zriaďovať výkonné, kontrolné a poradné orgány APSWŠ

 • rozhoduje o všetkých základných otázkach APSWŠ v období medzi schôdzami VZ aj v prípade neuznášaniaschopnosti VZ , a to aj vrátane schvaľovania stanov, ich zmien a doplnkov.

 • môže zvoliť alebo odvolať jednotlivých členov KR

 • volí a odvoláva tajomníka APSWŠ

 • rozhoduje o prijatí alebo neprijatí za člena Asociácie samostatným rozhodnutím tajomníka alebo predsedu

 • predkladá VZ správu o činnosti APSWŠ a jej hospodárení

V.

Hospodárenie

V.1 Finančný a majetkový základ APSWŠ:

 • členské príspevky

 • príjmy z činnosti

 • dary, dotácie, drobný hmotný investičný majetok, atď.

V.2 Výdavky APSWŠ:

 • výdavky na podporu účelu APSWŠ

 • výdavky na správu APSWŠ.

V.3 APSWŠ hospodári samostatne. V prípade potreby rozpočtu je tento vypracovávaný KR, ktorá ho predloží na schválenie VZ.

V.4 Hospodárenie upravujú príslušné právne predpisy SR.

V.5 APSWŠ samostatne rozhoduje o použití výnosov zo svojej činnosti, ako aj o úhrade prípadných strát.

V.6 APSWŠ dbá o to, aby majetok, ktorým disponuje, bol užívaný výhradne na účely vyplývajúce z cieľov a poslania APSWŠ.

V.7 Pri zániku APSWŠ:

– APSWŠ zaniká dňom výmazu z registra, jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie

– pri zániku APSWŠ s likvidáciou rozhodne VZ o menovaní likvidátora /-ov/ a o tom, na ktorú organizáciu bude prevedený likvidačný zostatok.

VI.

APSWŠ sa zakladá na dobu neurčitú.