IAO – výročná správa 2012/13

Štvrtok, 26. December 2013

Výročná správa Medzinárodnej asociácie pre waldorfskú pedagogiku strednej a východnej Európy (IAO) pre pracovný rok 2012/13

V uplynulom roku nedošlo v krajinách strednej a východnej Európy k žiadnym podstatným zmenám politických a finančne-politických štruktúr. Preto je situácia waldorfského hnutia v mnohých krajinách naďalej veľmi obtiažna, keďže sa nemôžu spoľahnúť na jestvujúce štruktúry. Stále znova sa menia predpisy a zákony, a to tak, že práca na školách je sťažovaná. To vedie k mnohonásobným sklamaniam, keďže budujúca práca niekoľkých rokov sa ocitá v nebezpečí. S uspokojením je možné dívať sa na vývoj v niektorých waldorfských školách strednej a východnej Európy. So znepokojením sa však dívame na rámcové podmienky. Z roka na rok predsa stále viac dochádza k obmedzeniam slobôd škôl, obmedzeniam obsahovým a finančným. Tu bude v budúcnosti potrebné vyvinúť ešte väčšie úsilie a ešte viac sebavedomia jednajúcich osobností, ak má byť dosiahnutý úspech škôl.

Je možné pozorovať, že v mnohých školách dochádza medzi učiteľmi ku generačnej výmene. Toto predstavuje nové nároky na pokračujúce vzdelávanie. V pokračujúcich vzdelávaniach je možné obracať sa stále viac na kolegyne a kolegov z východných krajín, takže vzniká nová forma komunikácie vrámci, ale aj medzi členskými štátmi IAO, ktoré vstupujú do práce na pokračujúcich vzdelávaniach a vedení škôl prostredníctvom IAO.

Predstavenstvo a hospodárske vedenie IAO musia stále znova hľadieť na nové, na meniace sa situácie v členských štátoch a hľadať východiská pre riešenia na posilnenie jednotlivých škôl, ale takisto združení škôl jednotlivých krajín. Jedným takým nekonvenčným návrhom riešenia bolo zvolanie veľkého spoločného stretnutia (Tagung) pre všetky stredo a východoeurópske waldorfské školy, aby bol vytvorený priestor pre stretnutie a výmenu medzi krajinami a tu pracujúcimi ľuďmi. Toto stretnutie malo slúžiť na spoločné poohliadnutie sa na dvadsať rokov dosiahnutej práce, ale takisto pomôcť nastoliť nové perspektívy pre ďalší vývoj waldorfskej pedagogiky vo východnej Európe. Tak došlo na začiatku júla k veľkému stretnutiu IAO v lotyšskom hlavnom meste Rige.

Viac ako dvesto waldorfských kolegov a kolegýň z pätnástich krajín naplnilo priestory waldorfskej školy v Rige „babylonským“ rečovým virvarom, aby sa vrámci témy stretnutia: „Rovnováha vo výchove“ zaoberalo ďalším vývojom waldorfskej pedagogiky. Prišlo by podstatne viac účastníkov, ale v dôsledku obmedzených priestorových možností musel byť počet účastníkov vopred ohraničený.

Claus-Peter Röh z pedagogickej sekcie v Dornachu (Švajčiarsko) uvádzal účastníkov každý deň v raňajších prednáškach do témy stretnutia: „Ako vo vyučovaní nájdeme správnu rovnováhu medzi myšlienkovým a umeleckým učením?“ Röh zdôraznil, že waldorfská pedagogika nemôže byť nikdy niečím uzavretým a hotovým, keďže sa stále nachádza v pohybe a vnútornú pohyblivosť aj vyžaduje. Cvičiť túto pohyblivosť predovšetkým v umeleckom bolo ťažisko spoločnej práce. V rozličných umeniach si účastníci precvičovali svoje vnímanie a pohyblivosť. Obzvláštny význam dostali kurzy vďaka rôznorodým kultúrnym pozadiam účastníkov. V spoločných činnostiach bolo možné prežiť aj to, aká vysoká je kompetencia v mnohých oblastiach v jednotlivých školách východnej Európy a u kolegýň a kolegov.

Ako vrchol vnútornej i vonkajšej pohyblivosti bolo možné prežiť vystúpenie eurytmického súboru z Budapešti. Pod umeleckým vedením Márie Scheily ponúkli umelci vysokú precíznosť, ruku v ruke s jemným umeleckým vnímaním pre reč a hudbu – vnímanie hudby sa vyznačovalo veľmi vysokou úrovňou.

Cieľ stretnutia, vytvoriť nové možnosti stretnutí a podnetov, bol dosiahnutý. Krása mesta Riga a jej okolia výrazne prispela k tomu, aby boli položené mosty medzi kultúrami a aby došlo k porozumeniu rôznych situácií jednotlivých kultúr.

Stretnutie by nebolo možné bez veľkorysých príspevkov Software AG Stiftung, Mahle Stiftung, IONA Stichting a Waldorf stiftung. Tu nech je v mene všetkých účastníkov vyslovená srdečná vďaka.

IAO ďakuje tiež všetkým darcom, podporovateľom, členom, docentom činným bez nároku na odmenu, Priateľom výchovného umenia (Freunde der Erziehungkunst), Zväzu waldorfských škôl (Bund der Waldorfschulen) a spolupracovníkom IAO za dosiahnutú prácu, bez ktorej by nemohli byť úlohy uskutočnené.

Stuttgart, na jeseň 2013

Christoph Johannsen, obchodný vedúci IAO

053p6695

Tagy: