IAO – výročná správa 2013/14

Sobota, 17. Január 2015

Výročná správa Medzinárodnej asociácie pre waldorfskú pedagogiku strednej a východnej Európy (IAO) za pracovný rok 2013/14

Pracovný rok bol poznačený udalosťami konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Predovšetkým na Ukrajine, v Kyjeve a Odese bol život škôl silno zasiahnutý udalosťami na Majdane a na východe Ukrajiny. Učitelia a žiaci sa museli rozhodnúť: majú udalosti na Ukrajine tak silno zasiahnuť do škôl, že ich ovládnu, alebo má byť aj naďalej možné vyučovanie? V oboch školách sa učitelia, žiaci a rodičia rozhodli pre vyučovanie a nakoľko to len bolo možné, stiahli sa z konfliktov.

Pre školu Sophia v Kyjeve mal tento postoj ďalekosiahle následky. V novom školskom roku, ktorý začal v septembri, nebolo možné vyhovieť všetkým žiadostiam do prvej triedy. Bolo by možné otvoriť aj tri prvé triedy. Rodičia hľadajú novšiu, úprimnejšiu pedagogiku, ktorej záleží na dieťati a objavili waldorfskú pedagogiku ako úprimnú alternatívu.

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou vyžaruje do mnohých krajín východnej Európy. Tak stojí celá Baltská oblasť pod takpovediac nervóznym napätím. Veď v rôznych krajinách sú ruské osídlenia, ktoré tvoria až tretinu obyvateľov. Ľudia sú napätí, aký smer konflikt v budúcnosti naberie a aké dôsledky bude mať pre ich krajiny a politiku. Rovnako aj v Gruzínsku, ktoré predstavuje ďalšie ohnisko konfliktu s Ruskom, sa veľmi napäto čaká na vývoj na Ukrajine. Ľudia s napätím čakajú, aké ďalšie dôsledky bude mať ruská politika vo východnej Európe.

V samotnom Rusku sú školy stále viac pripájané k veľkým školským centrám. Toto prebieha bez ohľadu na pedagogické smerovanie škôl. Akonáhle je waldorfská škola uznaná za štátnu školu, podlieha týmto novým reguláciám a hrozí jej strata samostatnosti. Týmto výzvam musí čeliť celý rad škôl. Budeme s napätím čakať na výsledky tejto konfrontácie.

Vo všetkých krajinách východnej Európy je možné pozorovať veľmi potešiteľný vývoj. Už druhý, tretí rok prichádza do waldorfských škôl nová generácia rodičov. Títo noví rodičia sa rozhodujú pre waldorfskú pedagogiku veľmi vedome. Už nehľadajú iba alternatívnu školu, hľadajú pre svoje dieťa školu waldorfskú. Za tú sú pripravení angažovať sa finančne i osobne. Títo waldorfskej pedagogike pozitívne naklonení rodičia však majú aj vysoký nárok na osobnosť učiteľov, ktorí vyučujú ich deti. Táto skutočnosť si žiada od všetkých zúčastnených nové vedomie pre základné a pokračujúce vzdelávanie učiteľov. Učitelia musia pri vedeckej kvalifikácii získať pre svoju pôsobnosť fundované vzdelávanie vo waldorfskej pedagogike so zodpovedajúcimi rozširujúcimi vzdelávaniami, ktoré po ňom v ďalších rokoch nasledujú.

S radosťou môžeme konštatovať, že stále viac pokračujúcich vzdelávaní vedú učitelia z danej oblasti, krajiny. To sa týka najmä umeleckých predmetov, pre ktoré sú k dispozícii mnohí kvalifikovaní učitelia tak pre základné ako pre pokračujúce vzdelávanie. Rovnako pre oblasť triedneho učiteľstva po 6. ročník nachádzame skúsené kolegyne a kolegov, ktorí predávajú svoje poznanie novej generácii učiteľov. Oblasti cudzích jazykov, prírodných a kultúrnych vied na strednom a vyššom stupni potrebujú ešte veľa poradenských vstupov od „expertov“ zo západnej Európy. Tu bude do budúcnosti potrebné, aby sa pracovné oblasti a ťažiská práce IAO presunuli. Prvé ťažiská boli ustanovené už v minulosti. Tak sa v Maďarsku uskutočňovala početná práca pre stupeň učiteľa na vyššom stupni, ktorá bude istotne pokračovať aj v budúcnosti. Taktiež školy v Gruzínsku a Arménsku utvárali spoločnú prácu učiteľov vyššieho stupňa pre kultúrno-historické otázky. Táto práca by mala rovnako nájsť pokračovanie v budúcnosti. V oblasti Baltu je napríklad plánované stretnutie k otázkam prechodu zo stredného na vyšší stupeň.

Ťažiskovou témou bolo v uplynulom roku základné a pokračujúce vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov. Nešlo o veľké seminárne stretnutia, ale o sprevádzanie na tom ktorom mieste a vytváranie menších skupín jazykárov, ktoré určovali prácu. Bola tiež podporovaná účasť na pokračujúcom vzdelávaní učiteľov cudzích jazykov v Nemecku. Tak bolo možné utvoriť novú sieť prepojení medzi učiteľmi cudzích jazykov.

Tieto úlohy si naďalej vyžadujú vysoké nasadenie ľudí, ktoré je možné dosiahnuť len neúnavným úsilím kolegýň a kolegov, ktorí bezplatne poskytujú svoj pracovný čas a silu. Všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí boli v minulosti činní pre IAO nech je na tomto mieste vyslovená srdečná vďaka.

Bez pomoci podporovateľov by bola práca IAO nemysliteľná. Preto platí naše obzvláštne poďakovanie nadácii Software AG a osobnostiam, ktoré ju zastupujú Dirkovi Randellovi a Andreasovi Rebmannovi, ktorí sa vždy úspešne zasadzovali za záujmy a požiadavky IAO.

Vďaka patrí tiež Mahle Stiftung, v pánovi Schweiß – Ertlovi sme mali vždy kompetentného diskusného partnera s otvoreným uchom pre naše požiadavky.

Nesmieme zabudnúť na trvalú pomoc Bund der Freien Waldorfschulen, ktorí prácu IAO výraznou mierou podporovali prepožičaním svojich zamestnancov a kancelárskych priestorov.

Vďaka patrí tiež Freunden der Erziehungskunst, keďže na seba prevzali spracovanie darovacích príspevkov, čím odľahčili kanceláriu IAO.

Bez myšlienkovej výmeny s pedagogickou sekciou v Dornachu, Freunden der Eriehungskunst v Berlíne a predstavenstvom IAO by bola práca obchodného oddelenia IAO nemožná v žiadanom rozsahu. Za čo patrí veľmi osobné poďakovanie.

Poďakovanie si zaslúžia tiež všetci podporujúci členovia IAO, bez nich by sa nejeden projekt nemohol realizovať.

Na tomto mieste chceme upomenúť Güntera Altehageho a vyjadriť našu hlbokú spätosť s ním. Günter Altehage prekročil 8. augusta 2014 prah smrti. Založenie IAO bolo jeho iniciatívou a dlhé roky IAO osobne viedol. Ešte dnes je možné cítiť vo waldorfských školách strednej a východnej Európy ako aj strednej Ázie zviazanosť kolegýň a kolegov s ním. Bol to predsa Günter Altehage, ktorý u mnohých ľudí roznietil a pestoval nadšenie pre waldorfskú pedagogiku. Rozvíjať do budúcnosti jeho odkaz bude jednou z úloh IAO.

Stuttgart, v októbri 2014

Christoph Johannsen, obchodný vedúci IAO

Tagy: