Zpráva ze zasedání rady IAO v Budapešti 2016

Štvrtok, 17. November 2016

Zpráva ze zasedání Rady IAO v Budapešti

Kateřina Kozlová

Na začátku července se v Budapešti setkali členové Rady Mezinárodní asociace pro waldorfskou pedagogiku ve střední a východní Evropě a v zemích dálného Východu (dále jen IAO). IAO byla založena roku 1993 a jejím cílem bylo podpořit waldorfské iniciativy především v bývalých komunistických státech. IAO podporovala tyto země finančně, stála u vzniku mnohých seminářů waldorfské pedagogiky pro učitele, zabezpečila je i personálně, doprovázela nově vzniklá školní zařízení, financovala překladatelskou činnost, organizovala hospitační a mentorskou činnost, praktika, partnerství mezi školami, poskytovala stipendia a ve spolupráci se zemskými asociacemi posuzovala propůjčení ochranných známek „Rudolf Steiner“ a „waldorf“. Finanční prostředky pro tuto činnost získává IAO z členských poplatků, nadací a darů. Oblast správy byla od samého vzniku podpořena Svazem německých waldorfských škol a nadací „Freunde der Erziehungskunst“. Jedním z nejvýznamnějších podporovatelů byla také nadace Software AG Stiftung (dále jen SAGS). Současní členové představenstva IAO jsou Nana Göbel, Dr. Albrecht Hüttig a Claus-Peter Röh. Jednatelem asociace je Christoph Johannsen. V minulosti byl velmi aktivním členem také Michael Zech, Christof Wiechert či Wolfgang Schad, kteří setkání Rady IAO vždy obohatili svými přednáškami a pro členy Rady připravovali prohlubující vzdělávací týdenní semináře.  Celý minulý rok se ale nesl ve znamení ukončení práce této mezinárodní platformy, která po 23 letech dospěla k otázce, zda je její role v rámci střední a východní Evropy ještě potřebná a nutná. IAO bedlivě sledovalo a sleduje, jak se waldorfské hnutí vyvíjí v jednotlivých zemích. Nyní mohla konstatovat, že v mnoha státech střední a východní Evropy došlo ke stabilizaci waldorfského školství a podařilo se ho začlenit do právního rámce jednotlivých států. Většina zemí se osamostatnila v organizaci seminářů pro učitele, zemské asociace podporují své členské školy a určují kritéria pro propůjčení ochranných známek, jsou aktivní v otázkách školské politiky a všemi silami a prostředky se snaží udržet svobodný prostor pro waldorfské školství. Podobně zhodnotil situaci i představitel nadace SAGS, nejvýznamnějšího podporovatele IAO. Představitelé této nadace se již před třemi roky dotázali všech členských států IAO, zda je dosavadní forma spolupráce s IAO ještě aktuální, zda země bývalého komunistického bloku ještě vyžadují jejich podporu, a pokud ano, tak v jakých oblastech a jakou formou. Tyto otázky doprovázely členy Rady IAO již od setkání v červenci 2013, kdy se konalo vícedenní setkání učitelů všech členských států v Rize. I když jsou členské země méně závislé na podpoře IAO, než tomu bylo na počátku devadesátých let minulého století, přesto si všichni členové asociace nedokážou představit, že by tato mezinárodní platforma zanikla. Přeci jen se v IAO sdružují země, které mají mnoho společného. I když je každý stát zcela svébytný po všech stránkách, přesto se můžeme vzájemně inspirovat, motivovat a podporovat. Už na začátku roku 2016 přišla zpráva od představenstva IAO, že nadace SAGS nebude již nadále finančně podporovat činnost IAO. A proto jsme si museli položit otázku, co bude dál?  Má skončit IAO nebo najdeme novou formu spolupráce, kterou by nadace SAGS byla ochotna dál podporovat? Rozhodující jednání se tedy konalo v červenci v Budapešti. Hlavním tématem byla otázka budoucnosti IAO. Každá členská země si připravila aktuální zprávu o jejich waldorfském hnutí. V každé zprávě kromě jiného zaznělo, jakými prioritami, plány a potřebami se zemské asociace zabývají. Všem přítomným bylo zřejmé, že nebude možné udržet starou podobu fungování IAO, ale že budeme muset na místě vytvořit něco zcela nového. Ze zpráv všech přítomných členů vyplynulo, že máme tři společné priority: základní a prohlubující vzdělávání středoškolských učitelů, vzdělávání pro učitele druhého stupně základní školy a pedagogika zaměřená na vzdělávání dětí se specifickými potřebami. 1  Členové Rady tedy necelé čtyři dny intenzivně pracovali na těchto třech tématech, aby již v Budapešti vznikl reálný rámec tří projektů, které by se týkaly výše zmíněných priorit. Na místě bylo domluveno, kdo bude zodpovídat za vypracování a přípravu jednotlivých projektů. Až vzniknou návrhy, pak je garanti znovu detailněji představí Radě IAO. Pokud se členové asociace vyjádří kladně, pak bude představenstvo IAO žádat nadaci SAGS o podporu těchto konkrétních projektů.  V tomto duchu jsme tedy rozpracovali první návrhy a vzájemně si je představili. Znovu jsme se shodli na tom, že tato témata jsou nosná a aktuální pro celou Evropu. Naše projekty tedy nebudou zacíleny pouze na potřeby jedné země, ale rozhodli jsme se pro mnohem intenzivnější spolupráci mezi národy nejen střední, východní, ale i západní Evropy. Přítomný host nadace SAGS, který se účastnil jednání přímo v Budapešti, potvrdil, že tento nový způsob spolupráce by mohla nadace podpořit na další tři roky.  Nyní tedy před námi stojí velká výzva. Do konce září budou projekty představeny členům IAO a na konci října nadaci SAGS. Do té doby nás čeká mnoho práce. Ale bude to práce společná, bez hranic a plotů. A co je nejdůležitější, že máme odvahu, sílu i nadšení pro realizaci těchto jedinečných projektů. Doufám, že i české hnutí bude podporovat tuto novou myšlenku mezinárodní spolupráce a bude se aktivně zapojovat do připravovaných aktivit. Osobně jsem tomu velmi ráda, že mezinárodní asociace IAO definitivně neukončila svoji existenci a bude se dál snažit podporovat waldorfská hnutí a spojovat tím učitele a vychovatele nejen na východ od Německa.

Mgr. Kateřina Kozlová zastupuje v IAO Asociaci waldorfských škol ČR.
1  V německém jazyce se používá termín ‚Förderpädagogik‘ a nejedná se o pedagogiku léčebnou, ale o pedagogiku inkluzivní.

Tagy: