Poohliadnutie za druhým Sotkaním APSWŠ 1. a 2. marca 2019 v Košiciach

Nedeľa, 10. Marec 2019

– V úvode stretnutia pohovorila Daniela Menschyová o antroposofickej liečebnej pohybovej metóde Spacial Dynamics (Dynamika priestoru), ako aj o tom, že po piatich rokoch finalizujeme preklad knihy Štyri cesty liečenia od Dr. Thomasa Cowana. Kniha v textovej podobe vypĺňa doteraz na Slovensku absentujúci priestor terapií, ktoré sú založené na modernom obraze človeka. Cvičenia spacial dynamics sú integrálnou súčasťou ciest liečenia uvedených v knihe.

– Nasledovala prednáška/rozhovor pre verejnosť s cieľom priblížiť prácu asociácie, waldorfské inštitúcie vo svete a v druhej časti bola venovaná téme detí – potrebe prirodzenej autority vo výchove.

APSWŠ – priestor pre ľudí aktívnych vo waldorskom hnutí na Slovensku nad rámec domovskej školy, škôlky, iniciatívy

IAO – asociácia pre koordinovanú podporu waldorfskej pedagogiky v stredo- a východoeurópskom priestore

Freunde der Erziehungskunst – podpora waldorfských škôl vo svete; každoročné podujatie WoW day/deň celosvetového waldorfu

ecswe.eu – európska rada spolupracujúca s europarlamentom v otázkach kvality detstva, výchovy a vzdelávania

enswap.org – európska sieť rodičov steinerovských waldorfských škol

Bund der Freien Waldorfschulen – celosvetový držiteľ licenčnej značky waldorf

— K téme autority uveďme iba jeden citát Rudolfa Steinera:

„Tak jako dítěti do sedmého roku musíme dávat fyzický vzor, tak musí být do okolí vyvíjejícího se člověka mezi výměnou zubů a pohlavním zráním vnášeno všechno to, jehož vnitřním smyslem a hodnotami se může řídit… Jako pro první dětská léta jsou magickým slovem výchovy napodobování a vzor, tak pro tato léta platí následování a autorita. Samozřejmá, nikoli vynucená autorita má představovat bezprostřední duchovní nazírání, na nemž si mladý člověk vytváří svědomí, zvyklosti a sklony, na němž usměrňuje svůj temperament a jehož očima pozoruje věci světa.“

Prirodzený výchovný inštinkt z minulosti sa u ľudí stráca. Dnes správne vychováva ten, kto o výchove uvažuje, kto študuje, pracuje na sebe, pozoruje dieťa. Zdedené automatizmy neprinášajú zdravý pedagogický prístup.

– Úlohu tajomníka preberá po Dominikovi Dluhošovi Mirka Okuliarová. Ďakujeme Dominikovi za doterajšiu prácu a Mirke želáme do jej pôsobenia veľa zdaru.

– Štúdium textu Georga Meiera a Christiana Ohlendorfa Svetlo v húštine nedorozumení postavilo účastníkov pred myšlienku, že ak chceme svetlo nazerať vedecky vecne, musíme prekonať predstavu lúčov, svetelného prúdu, vĺn, fotónov a pod.

Pojem svetla stojí oveľa bližšie „motívu zriekania sa“. Pozorujeme ako sa svetlo zrieka vlastnej viditeľnosti, čím umožňuje viditeľnosť predmetov.

– Sotkaním silno rezonovala téma pozície waldorfu na Slovensku. Vyvstávali otázky ako zlepšiť obraz o waldorfskej pedagogike na Slovensku.

Na jednej strane vyvstávala potreba aktívnej prezentácie waldorfu na konferenciách, vysokých školách, akciách,… Na strane druhej povedomia o duchovnom rozmere v každodennom jednaní. Na jednej strane zaznievala potreba nepoužívať pred verejnosťou pojmy duchovnej vedy, na druhej pozorovanie, že práve táto hlbšia rovina rodičov často oslovuje.

Do budúcnosti vyvstala potreba čas spoločného sotkania navýšiť, aby bolo možné rozpracovať konkrétnu podobu projektov, aktivít pre dobro celoslovenského waldorfu. Dovtedy ostáva pokračovať v doterajšej individuálnej práci, každý na svojom mieste, avšak s tým, že o rok, výhľadovo v Nových Zámkoch, budeme referovať o tom, kto čo a s akým úspechom podnikol.

Tieto referáty budú východiskom pre projektovú prácu na Sotkaní 2020.

Koľko waldorfských škôl je vo svete po 100 rokoch od založenia prvej školy v Stuttgarte?

Pondelok, 09. Apríl 2018

Ako to celé začalo: História waldorfskej školy
Nana Göbel

Po založení waldorfskej školy na Uhladshöhe v septembri 1919 v Stuttgarte rástla škola veľmi rýchlo. Deti robotníkov cigaretovej fabriky Waldorf Astoria prichádzali z iniciatívy zakladateľov Emila a Berty Moltových, ale rovnako tak prichádzalo aj mnoho ďalších detí, ktorých rodičia po skončení prvej svetovej vojny hľadali ľudskejšie hodnoty a novú pedagogiku. Bolo tu dvanásť zakladajúcich učiteliek a učiteľov. Rudolfom Steinerom boli pozvaní k štrnásťdňovému kurzu a tu boli pripravovaní po stránke všeobecného poznávania človeka a po stránke didaktickej. Následne sa museli učiť novej pedagogike za behu vyučovania. Deti a učitelia sa učili spoločne. A keď k tomuto dôjde, ide o waldorfskú pedagogiku. To znamená, o spoločný vývoj.
Do začiatku druhej svetovej vojny bolo založených ďalších 34 waldorfských škôl: v Nemecku, Švajčiarsku, Holandsku, Anglicku, Nórsku a Švédsku, v Maďarsku a v Rakúsku, ako aj v USA. Iniciatívy podporované Rudolfom Steinerom niesli zakaždým iné mená. Bola tu Friedwartschule, Goetheschule, Vrije School, New School. Zakladateľmi založená mnohorakosť so spoločným koreňom. Vzdelávanie učiteľov – a o učiteľov bola vtedy tak ako dnes núdza – sa koncentrovalo na Stuttgart; čoskoro sa však pridali vzdelávania vo Švajčiarsku a Anglicku. Vládnutie národných socialistov a druhá svetová vojna viedli k zatvoreniu škôl v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku, čiastočne v Holandsku a Nórsku. Vo Švajčiarsku, v Anglicku a v USA sa školy naďalej zväčšovali a počas vojny pribúdali ďalšie.
Od 1945 do 1989 sa waldorfské hnutie skonsolidovalo a stalo sa veľmi rozšíreným a dobre zabezpečeným pedagogickým modelom. Pedagogická veda naň nazerala skepticky až odťažito. V niektorých štátoch, ako napríklad v Nemecku, Holandsku a Škandinávii, boli slobodné waldorfské školy ako školy v slobodnej držbe štátne subvenované. Vo väčšine štátov financujú školy rodičia, a keďže sem prúdilo mnoho detí a rodičov, boli zakladané mnohé nové škôlky a školy, predovšetkým v Európe. Napriek čiastočne prekérnej hospodárskej situácii waldorfské hnutie narastalo. V roku 1985 bolo v 23 krajinách už 306 škôl.
Od polovice osemdesiatych rokov do dnes nasledovalo globálne rozšírenie až do najvzdialenejších končín Zeme. Záujem o waldorfskú pedagogiku spočíva v približne polovici všetkých štátov (v takmer 100 štátoch), nezávisle od reči, náboženskej príslušnosti, demokratických alebo tendenčne totalitných režimov. Na všetkých kontinentoch sú waldorfské škôlky a waldorfské školy ako aj im zodpovedajúce vzdelávania. Sú tu rodičia, ktorí sa starajú o rast a deti, ktoré svojich rodičov vedú. Chcú budúcnosť, v ktorej môže byť získaná humánnosť, v ktorej je možný zdravý vývoj, a tým aj spoločenská účasť. Waldorfské hnutie s približne 1100 školami a vyše 2000 škôlkami sa stalo najväčším školským slobodným hnutím vo svete.

Doplnenie prekladateľa:
Presný počet oficiálne evidovaných waldorfských škôl 1149 a škôlok 1817 nájdete tu

Viac o iniciatívach k oslave stého výročia waldorfskej pedagogiky vo svete nájdete na stránke Waldorf 100